Wskazania dotyczące przygotowania do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego w archidiecezji katowickiej

Wskazania dotyczące przygotowania do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego w archidiecezji katowickiej

Dobrym zwyczajem katowickiego Kościoła jest przystępowanie dzieci do wczesnej komunii świętej. W przygotowaniu do niej trzeba zachować od- powiednio, prócz wyżej wymienionych wskazań, także poniższe zasady.

22. Przystępowanie do wczesnej komunii świętej należy umożliwić dzieciom w każdej parafii, z zachowaniem reguły, że podstawową formą pozostaje przygotowanie do przyjęcia pierwszej komunii świętej w klasie trzeciej.

23. Do wczesnej komunii świętej można dopuścić dzieci tych rodziców, którzy dają moralną pewność, że troszczyć się będą o rozwój życia eucha- rystycznego i o religijno-moralne wychowanie dziecka. Roztropności pastoralnej proboszcza pozostawia się dopuszczenie do wczesnej komunii świętej dzieci rodziców żyjących w związkach niesakramentalnych.

24. Przygotowanie dzieci do wczesnej komunii świętej trwa dwa lata. W pierwszym roku miejscem katechezy przygotowawczej dla dzieci czteroletnich lub pięcioletnich jest przedszkole, zaś w drugim roku – oprócz katechezy w przedszkolu lub w szkole – organizuje się raz w tygodniu spotkanie w parafii.

25. Rodzice dzieci przystępujących do wczesnej komunii świętej powinni:

  • uczęszczać z dziećmi na katechezę parafialną;
  • dopełniać przygotowanie swojego dziecka przez katechezę domową;
  • uczestniczyć w dniach skupienia i innych formach wsparcia dla nich przeznaczonych;
  • przynajmniej do trzeciej klasy szkoły podstawowej uczęszczać z dziećmi do miesięcznej spowiedzi i uczestniczyć wraz z nimi w nie- dzielnej mszy świętej.

26. Dzieci przystępujące do wczesnej komunii świętej zasadniczo podchodzą do jej przyjęcia razem z rodzicami.

27. Strojem dzieci przystępujących do wczesnej komunii świętej jest szata liturgiczna.